Despre noi         Contact

 • ERSF
 • image
 • image

Evaluarea de risc  = Evidențierea şi evaluarea riscurilor determinate de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot puneîn pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, analiza situaţiei obiectivelor din punctul de vedere al asigurării securităţii fizice şi propunerea de măsuri concrete de tratare a  acestuia în vederea încadrării riscurilor în limite permise.

Necesitate realizării analizei de risc conform HG 301/2012:

ART. 2

(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitați, care dețin competente profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

(5) Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică şi să indice măsurile de protecţie necesare obiectivului analizat.

Conform I9/2013 ( instructiunile nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul legii nr. 333/2003) capitolul II, art.4:

Art. 4. – (1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile, pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. 

 (2) Documentaţia prevăzută la alin.(1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

 (3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări servicii între beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.

 (4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:

a) cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii; 

b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;

c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Unități care au obligativitatea avizării sistemelor de securitate fizică:

 

Conform HG301/2012

    ART. 68

    (1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

    a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;

    b) unităţi sau instituţii de interes public;

    c) instituţii de creditare, unităţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;

    d) magazine de arme şi muniţii;

    e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;

    f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;

    g) centre de procesare;

    h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi;

    i) obiective industriale;

    j) depozite;

    k) instalaţii tehnologice.

Definirea zonelor cu condiții minime de securitate:

Anexa 1

ART. 1

    (1) Conducătorii unităţilor deţinătoare de bunuri şi valori au obligaţia de a identifica şi stabili zonele funcţionale, corespunzător activităţii desfăşurate, şi de a adopta măsuri necesare asigurării protecţiei vieţii, integrităţii persoanelor şi siguranţei valorilor.

    (2) Zonele funcţionale pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate sunt:

    a) zona de acces în unitate şi zona perimetrală;

    b) zona de tranzacţionare;

    c) zona de depozitare;

    d) zona de expunere;

    e) zona de transfer;

    f) zona de procesare;

    g) zona echipamentelor de securitate;

    h) zona de tranzacţii cu automate bancare.

 Tariful unei evaluări de risc la securitatea fizică diferit de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente:

 • obiectul de activitate al societăţii;
 • suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
 • numărul de angajaţi;
 • valoarea aproximativă a bunurilor societăţii;
 • zona de dispunere a obiectivului;
 • măsurile de securitate implementate;
 • numărul punctelor de lucru/obiectivelor.

Pentru evaluarea de risc la securitatea fizica a unei unități, evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității următoarea documentație:

 • Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
 • Grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate;
 • Documentele suport.

Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 • nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
 • amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
 • cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
 • analiza riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizică;
 • stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
 • estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
 • concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor, în vederea încadrării în nivelul de risc acceptabil (< 60%), menționând concret:
  • dimensionarea dispozitivului de pază;
  • zonele sau punctele controlate prin sistemul tehnic de securitate (subsistemele de alarmare la efracție, control acces și TVCI);
  • elementele de protecție metalofizică (încuietori, grilaje, seifuri etc);
  • precum şi alte măsuri, toate cu termen de implementare de maxim 60 de zile.

NEWSLETTER

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente știri și evenimente.

Abonare

Contact

    SC INTERCLOUD SRL

Timisoara, Jud. Timis, România

Str. Martir Ioan Stanciu nr. 9b

Tel. 0723 189 063
Tel. 0722 206 855
e-mail: contact@protectia-datelor.ro